Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Colˇlegi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Assetjament sexual en el lloc de treballEl recent escàndol vinculat amb el productor de Hollywood Harvey Weinstein ha reobert la conversa sobre l´assetjament sexual en el lloc de treball.

Més enllà dels requisits mínims legals, que varien en funció de la grandària de l´empresa i el seu conveni col·lectiu i/o d´empresa, és deure de qualsevol empresari i empresària prendre responsabilitat real sobre aquests assumptes. Descriure un Protocol Intern d´Assetjament com a document teòric sense una implementació pràctica ni mecanismes de supervisió, el buida de contingut amb el qual es poden agreujar els problemes en cas de donar-se situacions que aquest havia d´evitar.

L´assetjament sexual o l´abús de poder no es limita ja a les relacions entre homes i dones i van lligats a situacions discriminatòries en general.

Què és assetjament sexual?

Constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l´efecte d´atemptar contra la dignitat d´una persona, en particular, quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

Així mateix, es considera assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d´una persona, amb el propòsit o l´efecte d´atemptar contra la seva dignitat i crear també un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

L´assetjament pot ser descendent, ascendent o entre persones d´un mateix nivell jeràrquic.

Quines obligacions tenen les empreses?

Els empresaris estan obligats a adoptar mesures per a evitar que es produeixin situacions d´aquest tipus, com poden ser:

Definir un manual de convivència laboral o un protocol específic d´assetjament laboral i sexual.

Activitats de sensibilització i capacitació sobre assetjament laboral per al personal.

Capacitació en temes com el maneig de conflictes, comunicació, relacions interpersonals.

Tenir definit un protocol d´Assetjament Laboral i Sexual no eximeix de responsabilitat a l´empresa si aquesta no compleix adequadament amb la seva obligació de prevenció de riscos psicosocials, així que és crític implantar i vigilar el compliment de les normes dirigides a prevenir qualsevol conducta o comportament que impliqui la qualificació d´assetjament laboral.

És habitual esperar que la víctima protesti o denunciï la situació de forma expressa i inequívoca però sentències recents, com la del TSJ de Castella-la Manxa de 25-11-10, impliquen que el silenci de la víctima d´un assetjament sexual no minva ni suavitza una conducta en la qual resulta patent el menyspreu, la grolleria, l´insult i l´ofensa.

La nostra recomanació és que verifiqui que no només compleix les normatives legals sinó que les està aplicant de forma continuada i que tot el seu personal és conscient de la necessitat d´aquesta aplicació.

No dubti en contactar amb nosaltres si té dubtes sobre això i desitja assessorament concret sobre com desenvolupar i implementar una política de prevenció de l´assetjament eficaç en la seva empresa.

 

Contingut cedit per Blegal

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018

    Bonificaciķ per a empreses amb reduīda sinistralitat


    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia