Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Com ens afectaran les futures reformes de la Llei general tributāria i la Llei de l\\\\\\\'IVAEn els últims mesos han anat prenent forma les línies generals de dos avantprojectes de llei que afecten dues normes vertebradores del nostre ordenament fiscal com són la Llei general tributària (LGT) i la Llei de l'IVA. Els objectius perseguits per aquesta important remodelació legislativa són, segons se'ns indica, la millora de la seguretat jurídica, la prevenció del frau fiscal i l'augment de l'eficàcia de l'Administració Tributària.

Si bé algunes d'aquestes novetats ja han estat comentades en aquesta pàgina en anteriors lliuraments, creiem convenient sistematitzar-ho per aconseguir una comprensió més adequada del seu abast.

Pel que fa a la LGT, entre la gran varietat de canvis previstos destaquem els següents:

- S'introduirà la previsió de publicació de llistats de deutors, que podran ser impugnats directament en via contenciosa administrativa pels inclosos en ells que els considerin no ajustats a dret.

- S'establirà quin és el valor probatori de les factures en el sentit que estableix la doctrina del TEAC. En particular, es nega que siguin un mitjà de prova privilegiat respecte de la realitat de les operacions.

- Tenint en compte, així mateix, la doctrina del TEAC segons la qual les liquidacions de l'IVA només poden referir-se, segons sigui el cas, a períodes mensuals o trimestrals de liquidació, es permetrà distribuir linealment en aquests períodes les quotes descobertes per l'Administració en còmput anual, quan l'obligat tributari no provi la seva correspondència a un altre període. Això possibilita a Hisenda guanyar cert marge de maniobra en el còmput de la prescripció.

- S'assenyalarà, expressament, la prohibició que els contribuents que a l'inici d'un procediment de comprovació o investigació ja hagin compensat quantitats pendents, realitzin una complementària per a deixar sense efecte aquesta compensació i aplicar-la a l’exercici comprovat o investigat. Aquesta estratagema, no prevista de forma expressa per la norma, permetia als obligats tributaris reduir el possible deute resultant de l'acta d'Inspecció i, amb això, minimitzar la sanció resultant de la mateixa.

- Es suspendrà el termini per iniciar o acabar el procediment sancionador quan se sol·liciti la pràctica de la taxació pericial contradictòria. Si la sanció ja s'hagués dictat, s'adaptarà al resultat d'aquesta taxació sense que sigui necessari acudir al procediment de revocació. Aquesta és una mesura de proporcionalitat davant els creixents conflictes entre Hisenda i els contribuents en la valoració d'immobles, sobretot en seu d'ITP, on l'Administració Tributària part de valors sovint no d’acord amb els de mercat

- Es suprimirà el supòsit d'interrupció injustificada del procediment inspector durant més de sis mesos, alhora que es pretén reduir la conflictivitat en la valoració de les dilacions imputables a l'Administració. Es preveu un major control dels terminis per tal de poder conèixer quina és la data límit del procediment.

- S’aclarirà i precisarà el mètode d'estimació indirecta, que s'aplica de manera subsidiària quan Hisenda no pugui determinar d'una altra manera les bases imposables que configuren els tributs subjectes a Inspecció. Així, s'assenyalen les fonts de les que poden procedir les dades a utilitzar en aquesta estimació, traçant un paral·lelisme amb els signes i índexs de la tributació per mòduls. També es preveu procedir mitjançant estudis estadístics equiparables o per un mostreig aleatori de la Inspecció

- S'introduirà l'acumulació facultativa en els procediments seguits davant el TEAR. Això permet al contribuent beneficiar-se d'una resolució favorable en una pluralitat de procediments similars en els quals estigui incurs. Fins ara és el propi TEAR el que decideix l'acumulació o no, obrant en general segons els interessos de l'Administració (de la qual forma part).

- Es crearà el recurs d'execució (abans incident d'execució) contra actes dictats com a conseqüència d'una resolució estimatòria del TEAR que el contribuent entengui perjudicial per als seus interessos.

- Es crearà un nou procediment especial per a la revocació d'actes dictats a l'empara de normes tributàries que hagin estat declarades inconstitucionals, il·legals o contràries al Dret de la Unió Europea.

En l'àmbit de la Llei de l'IVA es preveuen, entre d’altres, els següents canvis:

- Respecte a la localització dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió i televisió, i també de les prestacions de serveis realitzades per via electrònica, aquests tributaran en destinació amb independència de la condició del destinatari (empresari, professional o particular) i d'on radiqui el prestador dels mateixos (dins o fora de la UE).

- Els equips mèdics, aparells i productes sanitaris passaran del tipus reduït del 10% al general del 21%, llevat que estiguin dissenyats per a ús exclusiu de persones amb discapacitat física, mental, intel·lectual o sensorial.

- Es clarificaran els requisits per apreciar la no subjecció a l'impost en casos de transmissió global o parcial d'un patrimoni empresarial o professional.

- Es suprimirà l'exempció dels lliuraments i adjudicacions de terrenys realitzades entre la Junta de Compensació i els propietaris.

- Els lliuraments de béns tributaran com a tals amb independència que el cost de la instal · lació superi o no del 15% en relació amb el total de la contraprestació corresponent.

- Es flexibilitzarà el procediment de modificació de bases imposables. En supòsits de concurs del morós, s'amplia el termini de modificació d'1 a 3 mesos des de la publicació al BOE de la interlocutòria de declaració de concurs. En el cas de crèdits incobrables, s'amplia el termini de modificació per als empresaris PIME de 6 mesos a 1 any.

- Es possibilitarà diferir el pagament de l'IVA de les importacions.

- S'ampliaran els supòsits d'inversió del subjecte passiu al lliurament de determinats productes tecnològics (mòbils, tauletes digitals, ordinadors portàtils, etc).

A mesura que es vagin succeint les reformes, per ara en fase d'avantprojecte, els informarem puntualment per tal que coneguin les conseqüències que tindran per al seu negoci als diferents canvis normatius, així com els nous escenaris permesos per l'ordenament.

Aprofitem l'ocasió per saludar-los molt atentament.

Àrea de Consultoria.

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018
    Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sāpigues
    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia