Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Colˇlegi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

La nova Llei d´AutōnomsL´anomenada nova Llei d´Autònoms (Llei 6/2017 de reformes urgents del Treball Autònom) publicada el passat dia 25 d´octubre al Butlletí Oficial de l´Estat Espanyol avança un seguit de reformes que en major o menor mesura donen resposta a demandes que aquest col·lectiu reclama des de fa temps.

Resumim en aquesta circular les principals novetats:

Ampliació de la tarifa plana de 50 euros de 6 a 12 mesos.

 • A partir dels 12 primers mesos es mantenen les reduccions i bonificacions de quota (un 50% durant 6 mesos, un 30% durant 3 mesos i un últim 30% durant 3 mesos més).
 • Bonificació addicional del 30% durant 12 mesos més per a homes menors de 30 anys i menors de 35 anys en el cas de les dones.

Maternitat i paternitat: bonificacions del 80%.

 • S´aplica també la tarifa plana a dones autònomes que optin per la base mínima en reincorporar-se després de la maternitat. En cas d´optar per una base superior, la bonificació serà del 80% de la quota resultant d´aplicar a la base mínima de cotització el tipus mínim de cotització vigent, inclosa la incapacitat temporal.
 • Bonificació del 100% de la quota d´autònoms durant 12 mesos per cura de menors fins a 12 anys (en lloc de 7 anys) o dependents, vinculada a la permanència en alta de l´autònom i a la contractació d´un treballador durant el període (mínim 3 mesos), a temps complet o parcial d´almenys el 50% de la jornada i en la mateixa activitat professional.
 • Canvis en les prestacions econòmiques per maternitat i paternitat a partir l´1 de març de 2018, que seran compatibles amb la contractació d´assalariats. L´emprenedor/a mantindrà l´ajuda a les cotitzacions i la tarifa plana encara que es contracti a treballadors per compte aliè. Si els contractes són indefinits, la bonificació serà del 100% de la cotització social.

Contractació de familiars

 • Dret a la bonificació total de les cotitzacions a la Seguretat Social en contractacions indefinides com a assalariats de familiars (pares, germans, cònjuge, fills, gendres i nores).
 • Cal que en els 12 mesos anteriors no hi hagi hagut cap acomiadament improcedent o per una regulació d´ocupació irregular i es mantingui el nivell d´ocupació durant els 6 mesos posteriors (a excepció d´acomiadaments disciplinaris o per causes objectives).

Jubilació

 • Si s´acredita tenir contractat, almenys, a un treballador per compte aliè, la quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball autònom arribarà al 100%.

Major flexibilitat en el pagament de quotes

 • Es permet l´alta i la baixa de l´autònom a un màxim de 3 ocasions en un mateix any amb el dret de començar a pagar a partir del mateix dia del mes en què es realitzi el tràmit administratiu. Tambè es podrà modificar la base de cotització 4 ocasions dins del mateix any.
 • Autònoms que compatibilitzen aquest règim amb el treball per compte aliè rebran els excessos de cotització que puguin sorgir d´ofici sense necessitat de realitzar cap tràmit.
 • A partir l´1 de gener de 2018 rebaixaran del 20% al 10% els recàrrecs de la Seguretat Social per deutes durant el primer mes de retard i serà obligatòria la domiciliació del pagament de les quotes.

Protecció d´accidents

 • Quan l´autònom estigui cotitzant per riscos professionals aquest gaudirà de la protecció de l´accident "in itinere".

Deducció de despeses en IRPF a partir de 2018

 • Es considera fiscalment deduïble el percentatge del 30% aplicat a la part de la despesa que correspongui als metres quadrats dedicats a l´activitat (despeses com telefonia, Internet, aigua, electricitat) quan l´autònom desenvolupi la seva activitat en una part del seu habitatge habitual. Si aquest és el cas, si us plau contacti amb nosaltres, per informar-lo que dades ha de recopilar per tenir-ho en compte en la campanya de renda de l´exercici 2018.
 • S´estableixen també una sèrie de requisits específics en relació amb les despeses de manutenció en el desenvolupament de l´activitat.

Contingut cedit per Blegal.

Notícias Des de Fargas

 • 15 juliol 2020
  Fargas amb Blegal
  Llegir
 • 21 maig 2018

  Bonificaciķ per a empreses amb reduīda sinistralitat


  Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia