Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Colˇlegi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Més impostos per als lloguers a CatalunyaFins a la data podíem dividir els arrendaments en dues classes: els que estan gravats per IVA, per referir-se a locals o habitatges destinats a oficines, i els que es troben exempts d'aquest impost, per estar relacionats amb habitatges.

Ara bé, els arrendaments d'habitatge només estaven sotmesos l'anomenada quota fixa de 0,15 euros per foli de paper timbrat, mentre que ara també ho estaran a la quota variable, segons estableix l'article 123 de la Llei catalana 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic:

“… el tipus de gravamen de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats aplicable als arrendaments és del 0,3% durant l'any 2014 i del 0,5% a partir de l'1 gener 2015.

Aquest canvi troba la seva justificació en el fet que, després de l'última reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) el 2013, hagi variat el règim d'inscribilitat dels arrendaments. Així, en l'exposició de motius de la Llei 4/2013 s'estableix "en primer lloc, que els arrendaments no inscrits sobre finques urbanes no puguin tenir efectes davant de tercers adquirents que inscriguin el seu dret i, en segon lloc, que el tercer adquirent d'un habitatge que reuneixi els requisits exigits per l'article 34 de la Llei Hipotecària, no pugui resultar perjudicat per l'existència d'un arrendament no inscrit.”

Per tant, després de la reforma i respecte als arrendaments d'habitatge, el 14 de la LAU estableix que l'adquirent que compleixi els requisits de l'article 34 de la Llei Hipotecària només se subrogarà en els arrendaments inscrits, podent en cas contrari desallotjar l'inquilí amb tres mesos de preavís.

El Govern català ha aprofitat l’avinentesa per establir un nou gravamen, recolzant-se en la manera en què la legislació vigent defineix el tribut.

L'article 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, que regula l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, estableix el següent:

Les primeres còpies d'escriptures i actes notarials, quan tinguin per objecte quantitat o cosa valuable, continguin actes o contractes inscriptibles en els registres de la propietat, mercantil, de la propietat industrial i de Béns Mobles (...) tributaran, a més, al tipus de gravamen que (...) hagi estat aprovat per la comunitat autònoma.

La conseqüència lògica és que, sent inscriptibles els arrendaments, han de liquidar la quota variable en concepte d'Actes jurídics documentats.

La base imposable serà la renda a abonar durant el període de vigència del contracte d'arrendament.

Noteu, així mateix, que el propietari o arrendador seran responsables subsidiaris del pagament del tribut, és a dir, podrà de reclamar el deute si l'arrendatari no paga. Estaran, doncs, obligats a verificar que aquest pagui l'impost.

És previsible que mesures similars s'adoptin en altres comunitats autònomes en un futur pròxim.

Aprofitem l'ocasió per saludar-vos atentament.

Àrea de Consultoria

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018
    Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sŕpigues
    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia