Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Millores en la Defensa de Consumidors i UsuarisLa Llei 3/2014, de modificació de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris, ha introduït alguns importants canvis en matèria de contractació a distància i fora d'establiment mercantil, com l'ampliació a 14 dies del termini per a l'exercici del dret de desistiment, i de 12 mesos quan l'empresari no l'hagi informat, així com, la inclusió d'un formulari normalitzat per exercir aquest dret.

En particular, les novetats radiquen en l'obligació de fer constar a la pàgina web:

- Informació precontractual dels contractes a distància i els contractes celebrats fora de l'establiment mercantil (és a dir, que es consumen via internet o, fins i tot celebrats a l'establiment mercantil de l'empresari, el contacte personal i individual amb el consumidor o usuari s'hagi realitzat per internet immediatament abans).

- Indicació de manera clara i llegible a l'inici del procediment de compra si s'aplica alguna restricció de lliurament i quines són les modalitats de pagament acceptades.

- Si el contracte se celebra a través de mòbil, on es donen limitacions en el nombre dels caràcters per la mida de la pantalla, caldrà facilitar com a mínim i amb caràcter previ la informació precontractual sobre les característiques principals dels béns o serveis, la identitat de l'empresari, el preu total, el dret de desistiment, la durada del contracte i, si és de durada indefinida, les condicions de resolució

A més amés, s'ha de facilitar al consumidor i usuari:

- La confirmació del contracte celebrat en un suport durador abans del lliurament dels béns o de l'inici de l'execució dels serveis.

I, amb caràcter opcional, es pot facilitar al consumidor i usuari:

- L'emplenament i tramesa electrònica del model de formulari de desistiment incorporat per la llei com a annex. D'exercir-se, l'empresari ha de comunicar sense demora al consumidor i usuari en suport durador el justificant de recepció de tal desistiment

Finalment, s'imposa a l'empresari:

- L'obligació que el consumidor o usuari, abans de quedar vinculat pel contracte, doni el seu consentiment exprés als pagaments addicionals que puguin derivar-se del contracte. Això vol dir que no n'hi ha prou amb el consentiment implícit de no desmarcar les opcions marcades per defecte en la pàgina, ja que en aquest cas podria reclamar el reemborsament d'aquests pagaments.

Tot l'anterior no és aplicable quan les pàgines web ofereixin informació només de l'empresari, els seus béns o serveis i les seves dades de contacte.

Sobre el model de formulari de desistiment, la Llei indica que aquest haurà de respectar el següent format :

Model de formulari de desistiment

(només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

- A l'atenció de (aquí s'haurà inserir el nom de l'empresari, la seva adreça completa i, si disposa d'ells, el número de fax i l'adreça de correu electrònic):

- Per la present li comunico / comuniquem que desisteixo del meu / desistim del nostre contracte de venda del següent bé / prestació del següent servei

- Comanda el / rebut el

- Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

- Data

Quedem a la seva disposició per revisar que la seva pàgina de venda online s'ajusti a la legalitat vigent, a fi d'evitar que l'incompliment d'algun dels requisits previstos pugui viciar el contracte d'e-commerce i posar en risc el cobrament dels serveis prestats.

Aprofitem l'ocasió per saludar-vos atentament.

Àrea de Consultoria

Notícias Des de Fargas

  • 15 juliol 2020
    Fargas amb Blegal
    Llegir
  • 21 maig 2018
    Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sąpigues
    Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia