Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Que suposa el trasllat de la seu social de la meva empresa?Recentment ha tingut gran repercussió mediàtica la decisió, per part d´algunes entitats financeres, de traslladar el seu domicili social fora de Catalunya. Aquesta qüestió però, no és exclusiva de les grans corporacions, la petita i mitjana empresa es planteja també si hauria de prendre mesures semblants.

En aquesta nota oferim algunes claus per aclarir aquesta qüestió amb respostes orientades a les pimes. No oblidi que, abans de prendre cap decisió s´ha de valorar cada cas específic. Demanem disculpes per endavant per la simplificació de conceptes emprada.

Que és el domicili social?

Una empresa pot tenir no un, sinó diversos tipus de domicili i localitzacions rellevants, per exemple:

 • El domicili social.
 • El domicili fiscal.
 • Els diferents locals on desenvolupa l´activitat.
 • Altres centres de treball.

Per regla general els dos primers van de la mà però si per exemple, es desenvolupen activitats en el marc internacional, pot donar-se el cas que coexisteixin domicilis fiscals en diferents països.

El domicili social és assimilable al domicili particular d´una persona pel que gaudeix dels drets d´inviolabilitat que atorga la Constitució Espanyola. Segons el que estableix la Llei de societats de capital, el domicili social "és el lloc en el qual es trobi el centre de la seva efectiva administració i direcció o en el qual radiqui el seu principal establiment o explotació" i delimita el marc jurídic que s´aplica a l´empresa.

És important destacar que el domicili social és independent dels centres de producció o oficines i que canviar de domicili social no implica directament el canvi de domicili fiscal.

Què passa amb els impostos?

El domicili fiscal acostuma a coincidir amb el social, ja que es presumeix que coincideix amb el centre de presa de decisions i gestió centralitzada de la societat. No obstant això, la norma tributària estableix que en tot cas, el domicili fiscal ha d´estar radicat a on hi ha la seu de direcció i gestió. Si no és així, l´Administració té facultats per traslladar el domicili fiscal a la dita seu, amb independència del domicili social. Es produeix llavors una dissociació de domicilis.

Això pot succeir entre diferents països, la majoria de jurisdiccions se centren en els punts de connexió, els convenis són essencialment un repartiment i ordenació de sobiranies fiscals que se superposen. El punt de connexió dels beneficis empresarials és el denominat establiment permanent. El criteri clau és la gestió administrativa i la seu de direcció.

Per això, encara que aquestes dues entitats financeres traslladin el domicili social, el seu domicili fiscal hauria de romandre en el lloc de la seu central de gestió administrativa. Aquest criteri està reflectit en la LGT art. 48 i en el model de conveni OCDE i els seus comentaris.

I els treballadors?

En general, les relacions laborals es regulen per la legislació aplicable al lloc de treball.

Quins tipus d´empresa hi ha?

Així doncs, tenint en compte la residència fiscal com a criteri diferencial podem trobar-nos amb diferents casos:

 • Tot en un mateix país: empresa amb seu en un país en què desenvolupa tota la seva activitat.
 • Com l´anterior però amb activitats en altres països que poden ser o no membres de la UE, tenir o no conveni per evitar la doble imposició o ser considerats o no paradís fiscal.
 • A més en cada un d´aquests casos hi haurà diferències en tant que aquestes activitats puguin considerar-se com "Establiment Permanent" en aquests altres països. L´existència o no d´EP determinarà la tributació de l´empresa en aquests mercats.

Llavors per què aquestes empreses han fet aquest canvi?

Per a gustos colors, cada organització ha donat diferents motius: donar tranquil·litat a l´inversor, exercir pressió política, tenir un pla de contingència per assegurar seguir a la UE passi el que passi a Catalunya i minimitzar el dany ocasionat per una reputació que no estigui en línia amb la ideologia de la majoria dels seus clients.

No dubti en contactar amb nosaltres si desitja ampliar aquesta informació o parlar del seu cas en concret.

 

Contingut cedit per Blegal

Notícias Des de Fargas

 • 15 juliol 2020
  Fargas amb Blegal
  Llegir
 • 21 maig 2018
  Hisenda sap les entrades i sortides dels seus comptes bancaris i vol que ho sąpigues
  Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia