Col·legiats i Assegurats

La garantia de 3 col·legis professionals i una assegurança de RC

ColĚlegi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creiem que l'ètica professional obliga a assumir els possibles errors comesos.

Els professionals del nostre equip estan col·legiats al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de XX respectivament i comptem amb la protecció d'una assegurança de Responsabilitat Civil.

Treballem dia a dia per millorar i adaptar els nostres mètodes i processos de control intern però, fins i tot, davant d'un eventual error, vostè està protegit.

Fargas
Assessoria fiscal i laboral Fargas

Bonificaciˇ per a empreses amb redu´da sinistralitat • El R.D. 231/2017 estableix un sistema d´incentius per millorar la prevenció de riscos laborals.

Aquest consisteix a recuperar la suma de les inversions realitzades en instal·lacions, processos o equips en matèria preventiva per al període d´observació que se sol·liciti, el primer any de sol·licitud, el 5% de les quotes meritades per contingència professional.

Per a sol·licituds posteriors i sempre que siguin consecutives, es recupera la suma d´inversions fins a un màxim del 10%.

Les sol·licituds es poden presentar cada any entre els mesos d´abril i maig.

Els requisits són:

 • Haver cotitzat per contingències professionals durant el període d´observació pel que realitzi la sol·licitud més de 5.000 euros o haver assolit un volum de cotització de 250 euros en un període d´observació de quatre exercicis consecutius.
 • No sobrepassar els límits dels índexs de sinistralitat general i extrema.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per infraccions molt greus o més de dues greus, en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
 • Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes en la normativa.
 • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l´incentiu, i dels índexs de sinistralitat quan l´empresa tingui coneixement.

¿Com aconseguir el 5% addicional?

Ampliació de recursos preventius propis (contractació de nous treballadors designats o servei de prevenció propi).

Realització d´auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l´empresa.

Existència de plans de mobilitat viària com a mesura per prevenir els accidents de treball "immissió" i els accidents "itinere" (es considerarà la millora dels mitjans de transport com una de les mesures acceptades).

Inversions en equips de treball i protecció que millorin la seguretat.

Acreditació de la disminució, durant el període d´observació, del percentatge de treballadors exposats al risc de malaltia professional.

Certificat de qualitat de l´organització i funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals, expedit per entitat o organisme acreditat per ENAC, o per qualssevol altres empreses certificadores existents, en els supòsits en què no sigui possible l´acreditació per aquella.

A més l´empresa ha d´estar al corrent de pagament, no tenir cap sanció, complir els requisits bàsics de prevenció, no superant l´índex de sinistralitat (general i extrema) i haver realitzat inversions en instal·lacions.

La nostra recomanació és que ÚNICAMENT se sol·liciti aquest incentiu quan es compleixin els requisits, ja que les sol·licituds probablement són revisades per la inspecció de treball de forma minuciosa. La sol·licitud es pot realitzar directament contactant amb la seva mútua o pot sol·licitar assistència al seu encarregat de compte de l´àrea laboral.

Aprofitem per recordar-li que si la seva empresa no té la prevenció de riscos obligatòria al dia o desitja realitzar-la de forma voluntària.

Notícias Des de Fargas

 • 21 maig 2018

  Bonificaciˇ per a empreses amb redu´da sinistralitat


  Llegir
 • 07 març 2018
  Sistema RED i notificacions electr˛niques, nova obligaciˇ per a treballadors aut˛noms
  Llegir
 • 01 novembre 2017
  La nova Llei d┤Aut˛noms
  Llegir

Veure totes les notícies

Rebeu-nos a la bústia