Fargas
Assessoria fiscal laboral i comptable Fargas

Avís legal i informació de privacitat

Aviso las condiciones generales relativas a contratos de servicios de Fargas puede encontrarlas en este: enlace.

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web o servei d'Internet que Fargas posa a disposició dels usuaris.

L'ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que estan permanentment exposats a la web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memòria caché del propi ordinador de l'usuari amb l'objecte de rebre una informació plenament actualitzada.

Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cadascun dels productes i serveis accessibles a través de les pàgines web.

Objecte

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats del grup, els seus productes i serveis així com una secció dedicada a l'actualitat del sector.

Condicions d'utilització per a l'usuari

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il · legals, il · lícites o contràries a la bona fe ia l'ordre públic, i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana ia principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris, o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, oa interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió .

Fargas es reserva el dret a excloure l'usuari del servei sense previ avís ia adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d'evitar les conductes i activitats indicades anteriorment .

Propietat Intel · lectual o Industrial

S'adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel · lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència, a favor de Fargas pel que l'autoria i el dret d'explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il · lícita o delictiva .

Per tot això, l'usuari haurà d'abstenir d'efectuar la reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través de la web, excepte autorització expressa de Fargas. I fins i tot en aquest cas, s'abstindrà d'efectuar a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través del propi web per als usuaris, els quals, en cap cas, podran dur a terme cap descàrrega, impressió, còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui o suposi contradicció amb relació als missatges o informacions exposades i subministrades a través del web, en la manera en què aquests es disposen en el sistema i als registres informàtics de Fargas .

Fargas no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel · lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb la pròpia web, els serveis o els continguts llevat que s'indiqui de forma expressa en algun contingut concret .

Aquells llocs web que estableixin hiperenllaços ( " hyperlinks ") amb les pàgines de Fargas hauran d'abstenir d'utilitzar signe distintiu, nom comercial, rètol, informacions o qualsevol altre contingut propi del web, excepte la indicació que formi part del propi enllaç ( "link " ). En cap cas, es podrà donar a entendre ni declarar-se que Fargas autoritza , intervé, assumeix, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina en què figuri l'hiperenllaç, ni tan sols que admeti la pròpia inclusió d'aquest, llevat autorització expressa .

Política de Privacitat

L'usuari , a través de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, manejar una sèrie d'aplicatius o eines i contractar serveis .

Totes les dades facilitades per part dels usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat. Tant l'entitat responsable dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament i les entitats a les que els hagin estat comunicats, a l'empara de l'autorització conferida per l'usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional. Es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja sigui nivell extern o en el marc de la pròpia estructura o personal depenent, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, provinguin aquests de l'acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment .

No obstant, l'usuari ha de ser conscient, i se li adverteix expressament, que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables .

Navegació

La simple navegació a través del lloc web de Fargas té caràcter gratuït i no exigeix ​​el registre previ per part de l'usuari. No obstant, la utilització d'alguns productes o serveis requerirà el registre de l'usuari, la tinença de claus o targetes d'identificació o el pagament d'un preu de conformitat amb l'establert en les condicions específiques reguladores de cada producte o servei .

S'adverteix expressament a l'usuari que el lloc web de Fargas pot utilitzar cookies. Aquestes cookies són petits fitxers de dades que es generen a l' ordinador de l'usuari els quals s'associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors .Les cookies permeten reconèixer els usuaris únicament en el cas que s'hagin registrat, a fi que no hagin de fer en cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament a ells. Així mateix faciliten informació sobre la data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar nostre web i els continguts triats en la navegació. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació .

Dades de caràcter personal

Per al cas que a un usuari -persona física - se li requereixi el registre de les seves dades personals, a fi de possibilitar l'accés, ús o contractació d'algun servei facilitat a través del lloc web, se li informa expressament que aquestes dades, juntament amb les que s'originin com a conseqüència de l'execució del servei, resulten necessaris per al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis, productes i comunicacions i que els mateixos seran incorporats als fitxers creats a aquest efecte en cada cas. La introducció i registre de les dades personals per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a Fargas per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d'aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Així mateix, s'adverteix a l' usuari que el registre de les dades personals aportades en el moment de la subscripció o contractació de productes o serveis, i qualsevol altre facilitat durant la seva relació, comportarà a més l'acceptació de caràcter voluntari per la seva part amb relació al tractament d'aquestes dades personals per Fargas a fi de ser segmentats o categoritzats amb l'objectiu de mantenir-lo al corrent i poder remetre-li informacions, ofertes o promocions dels seus productes i serveis, elaborar perfils, o realitzar anàlisi de propostes sol · licitades per l'usuari .

Al mateix temps, l'aportació de les dades personals per part de l'usuari, comportarà l'acceptació voluntària de la cessió i transmissió d'aquestes dades, amb les mateixes finalitats que els indicats en l'apartat anterior, a les societats pertanyents al grup d'empreses, auxiliars i Així com l'autorització a Fargas per rebre de les indicades societats informacions als arxius d'aquelles perquè pugui tractar les dades personals, fins i tot de forma interconnectada, amb les finalitats expressades .
Les activitats realitzades per les diferents societats o entitats cessionàries anteriorment indicades comprenen, entre d'altres: les corresponents als sectors immobiliaris, de serveis, venda i distribució de béns i articles de consum, serveis de consultoria, assessorament, gestió, canals de comunicació, informàtica, comptabilitat ....

L'autorització de l' usuari al tractament i cessió indicats als dos anteriors apartats té caràcter voluntari, podent, en els termes que estableix la normativa sobre protecció de dades en cada moment vigent, revocar l'autorització aquí concedida per al tractament o la cessió de les dades personals. En tot cas, l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel · lació, dirigint-se per escrit al responsable dels fitxers, que és Fargas Solutions SLP amb NIF B63705156 al domicili social situat a Barcelona, Trav. de Gràcia 278, Local 5. Tanmateix , poden existir supòsits en què el registre de dades s'incorpori a fitxers la responsabilitat dels quals correspongui a entitats diferents de Fargas ( col · laboracions o promocions conjuntes de productes o serveis ) del que s'advertirà expressa i respectivament a l'usuari .

Finalment s'adverteix a l' usuari que les pàgines web de Fargas poden facilitar l'accés mitjançant enllaços ( "links " ) a diferents llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a Fargas. Fargas no serà responsable, en relació al registre en aquests llocs webs de les dades personals per part de l'usuari .

Responsabilitat

Fargas no garanteix a l' usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En conseqüència, Fargas i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de Fargas o dels proveïdors, o provingui d'una actuació dolosa o culposa de l' usuari, o força major. Fargas tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal · libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu .Aquesta informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir en tot cas infal · libles, havent en el seu cas de ser contrastats amb altres fonts, anteriorment a adoptar qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Quantes opinions, mesures o actuacions d'inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran pel seu exclusiu compte i risc .

Fargas no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar , substituir, actualitzar, renovar, impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel · lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general .

Llevat que s'estableixi expressament el contrari en cada cas, Fargas no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris .

Fargas no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l'usuari a causa de la seva navegació pel lloc web o per qualsevol altre derivat de la seva navegació.